SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
เพื่อตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ FTA ต่างๆ  31 ม.ค. 2562 20:10 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3142 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 20:53 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1979 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 20:53 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2320 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 25 มิ.ย. 2563 02:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2563 00:06 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8915 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ส.ค. 2563 02:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9515 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2563 02:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  16492 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2563 02:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17057 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2563 02:43 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2880 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2563 02:30 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2077 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 ม.ค. 2562 01:00 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2385 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 มี.ค. 2562 19:05 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2096 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 เม.ย. 2562 02:00 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2562 19:14 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2452 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.ค. 2562 21:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3845 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ค. 2562 23:31 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการศึกษาเกี่ยวกับ RCEP  918 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการศึกษาเกี่ยวกับ RCEP  15861 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:49 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการศึกษาเกี่ยวกับ RCEP  9115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562  8182 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:54 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562  1393 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:54 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562  48326 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:54 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  1439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  1014 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  6050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  2298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  879 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563  1128 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:52 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  526 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  1439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  5856 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  1014 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT งานสัมมนา RCEP โดยกรมเจรจาฯ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  21057 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อเท็จจริง RCEP  182 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อเท็จจริง RCEP  206 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อเท็จจริง RCEP  1509 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 14 ส.ค. 2563 00:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT สัมมนาประชาพิจารณ์ ก้าวต่อไป หลังปิดดีล RCEP กทม 13 สิงหาคม 2563  1603 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  250 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อเท็จจริง RCEP  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:51 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
PPT สัมมนาประชาพิจารณ์ ก้าวต่อไป หลังปิดดีล RCEP กทม 13 สิงหาคม 2563  2725 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ส.ค. 2563 00:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4312 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:23 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  858 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:24 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  389 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ย. 2562 17:43 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4336 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ย. 2562 17:42 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1279 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์,กระทรวงพาณิชย์  426 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  143 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 00:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1441 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1018 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 6 ต.ค. 2562 19:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1441 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2562 19:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10780 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2562 19:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2562 19:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3342 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2562 19:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2473 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  554 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:05 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  523 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  619 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  626 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  865 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  555 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  509 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 พ.ค. 2563 01:51 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2427 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 01:43 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2563 00:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  290 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2563 00:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 5 ต.ค. 2563 19:39 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2562 20:38 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9911 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2562 20:38 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2562 20:38 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2562 20:38 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:12 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1644 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:25 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:42 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ที่มาของนโยบายให้สิทธิการยกเว้นภาษีและโควตา (DFQF) แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)ของประเทศไทย โดยมีการให้ไปทั้งสิ้น 9,556 รายการ   170 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:25 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ความตกลงทางการค้า หรือ"กฎ"ที่ประเทศสมาชิกของ WTO ต้องปฏิบัติตาม เช่น MFN (การปฏิบัติต่อสมาชิก WTO อย่างเท่าเทียม) กฎเกณฑ์ว่าด้วยการอุดหนุน การทุ่มตลาด ฯลฯ    75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 23:03 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของ Trade Facilitation Agreement หรือการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศต่างๆ ให้การนำเข้าส่งออก หรือการสอบถามข้อมูลสะดวกขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน    1318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 23:03 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3930 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:25 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1370 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ม.ค. 2562 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  764 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:10 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2562 18:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2562 18:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7744 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2562 18:11 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการสัมมนาภายใต้โครงการศึกษา เรื่อง การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561   23351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2562 18:25 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของออสเตรเลีย  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของออสเตรเลีย  3374 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของบรูไน  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของบูรไน  7268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของแคนาดา  335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:35 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของแคนาดา  191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:36 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของแคนาดา  163 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของแคนาดา  4964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของชิลี  171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของชิลี  4905 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น  733 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น  284 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น-แคนาดา (ยานยนต์)  191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น  261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:22 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7620 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  176 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9774 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  160 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4842 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  147 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12099 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 20:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ภาคผนวกความตกลง CPTPP (ภาษาอังกฤษ)  6889 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ส.ค. 2563 03:59 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ภาคผนวกความตกลง CPTPP (ภาษาไทย-โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)  7884 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อบทความตกลง CPTPP (ภาษาอังกฤษ)  9947 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ส.ค. 2563 03:59 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อบทความตกลง CPTPP (ภาษาไทย-โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)  8964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:18 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  179 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  154 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี (2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคอนราด) จัดโดย กกร.  2075 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี (2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคอนราด) จัดโดย กกร.  1530 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี (2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคอนราด) จัดโดย กกร.  595 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:27 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2288 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ม.ค. 2562 00:11 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  918 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ม.ค. 2562 00:11 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD,สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)  12812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD,สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)  7529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  15049 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ม.ค. 2562 18:18 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  29538 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2562 18:25 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1087 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  442 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:47 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  97 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  544 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ม.ค. 2562 23:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:29 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
จัดทำโดย กรมการค้าต่างประเทศ  1654 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 พ.ค. 2563 01:51 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 พ.ย. 2562 20:47 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 พ.ค. 2563 20:41 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.พ. 2563 18:06 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 เม.ย. 2563 19:48 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  634 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มิ.ย. 2563 02:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  864 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.พ. 2563 19:43 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  811 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:17 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  776 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:17 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  873 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:17 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1185 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ก.ค. 2562 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  933 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:17 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  371 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ก.ค. 2562 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:17 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  602 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ก.ค. 2562 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  953 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:18 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1056 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ก.ค. 2562 21:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1235 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1848 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  170 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  382 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  612 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  388 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2022 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  152 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1428 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3531 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3537 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1013 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1164 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12962 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1358 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4341 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  985 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6880 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:40 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9371 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:22 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  582 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:42 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:24 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5730 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 21:24 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  595 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2563 19:09 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2075 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2563 19:09 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1530 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2563 19:09 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5629 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2562 04:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.ค. 2562 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5619 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ย. 2562 18:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14614 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 01:41 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2595 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ย. 2562 18:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8760 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ย. 2562 18:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5317 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2563 03:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4011 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ส.ค. 2563 03:00 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5973 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ส.ค. 2563 03:00 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2371 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.ค. 2563 00:10 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17337 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 03:14 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4910 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2563 03:02 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.