SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7744 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 20 พ.ย. 2561 18:55 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน  837 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.ย. 2561 20:14 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน  5179 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.ย. 2561 20:14 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน     666 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.ย. 2561 19:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน    478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 20 ก.ย. 2561 19:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน  2979 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.ย. 2561 20:14 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน  2933 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.ย. 2561 20:13 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน      1770 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.ย. 2561 20:13 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน   1482 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ต.ค. 2561 19:53 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน    4565 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ย. 2561 18:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งานประชุมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอกชน    4321 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ย. 2561 18:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 20 พ.ย. 2561 18:54 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7833 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ย. 2561 18:54 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์,กระทรวงพาณิชย์  426 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  143 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 00:01 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ    129 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ม.ค. 2560 18:58 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  272 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2560 22:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2560 22:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 19:58 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 20:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9911 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 20:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 20:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 20:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของ Trade Facilitation Agreement (TFA)  1370 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 20:10 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD,สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)  12812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD,สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)  7529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:15 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โดย ITD, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  15049 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2560 01:16 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากกรมศุลกากร  14002 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ค. 2560 00:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ส.ค. 2561 00:45 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4177 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มี.ค. 2560 02:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2776 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ก.ค. 2560 01:29 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10419 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.ย. 2560 02:07 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1771 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2561 18:57 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท.