SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1028 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ธ.ค. 2559 23:02 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3789 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ธ.ค. 2559 23:02 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Check List หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ประกาศลงเว็บไซต์ของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มี.ค. 2560 20:48 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ชำระไว้ไม่ครบถ้วน ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560   423 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 00:23 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ช่องทางดาวน์โหลดพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  26 ธ.ค. 2559 18:11 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  38332 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ธ.ค. 2559 23:15 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560   387 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มี.ค. 2560 18:49 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มี.ค. 2560 18:49 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF ในการกำหนดให้ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นต้นไป    64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 เม.ย. 2560 22:07 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 ภายในระยะ 100 เมตรจากแหล่งน้ำสาธารณะ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559   51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ม.ค. 2560 19:07 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9053 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8987 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  362 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11272 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  20780 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5884 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14722 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10970 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13678 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12062 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4957 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  167 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4946 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  830 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มี.ค. 2560 00:20 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 22:22 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 22:22 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป   615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 เม.ย. 2560 22:10 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมรายการสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน โดยจัดทำเป็นหนังสือ "สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า - ส่งออก ปี 2559" เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน   1740 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 เม.ย. 2560 22:10 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
มีจุดประสงค์เพื่อ"ควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง" โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561  3274 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ธ.ค. 2559 23:09 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา (ส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที่)  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 02:47 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา(ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (์New Start-up) ในท้องที่)  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 02:47 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา (ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่)  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มี.ค. 2560 02:47 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  142 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:23 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1047 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:23 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  963 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2559 23:24 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท.