แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2579

โพสต์7 ส.ค. 2560 01:33โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ส.อ.ท.
ท่านสามารถดูรายละเอียด "แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2579" ได้ทางรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษา
Ċ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ส.อ.ท.,
7 ส.ค. 2560 01:33
Comments