ส.อ.ท. กังวลภาวะเงินเฟ้อดันเศรษฐกิจโลกส่ภูาวะถดถอย (Recession) วอนรัฐลดภาษีน าเขา้วตัถดุ ิบ ตรึงราคาพลังงานอีก 3– 6 เดือน

โพสต์4 มิ.ย. 2565 03:10โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
4 มิ.ย. 2565 03:10
Comments