ข้อมูลล่าสุด

ภาวะเศรษฐกิจ

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ภาวะเศรษฐกิจ

กฎหมาย

 • 25620331_29สาระสำคัญพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562.pdf   65กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2562 01:53 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎สาระสำคัญ ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย เพื่อออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน กำกับดูแลสินค้าและบริการที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562  ‎
 • 25620331_27สาระสำคัญพ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562.pdf   62กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2562 01:53 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นายจ้างดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้กับลูกจ้างหรือประชาชนที่เข้าเงื่อนไข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ‎
 • 25620331_32-2Infographic พรบ การผังเมือง พ.ศ. 2562.png   2857กิโลไบต์ - 11 ก.ค. 2562 19:26 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนขึ้นใหม่ ในการจัดทำผังเมืองตามระดับประเภทของผังเมือง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมาย

กฎหมายแรงงาน

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมายแรงงาน

บรรจุภัณฑ์

 • วงษ์พาณิชย์-26 ก.พ.62.pdf   218กิโลไบต์ - 24 เม.ย. 2562 02:50 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
 • ไฟเบอร์พัฒน์-26 ก.พ.62.pdf   386กิโลไบต์ - 24 เม.ย. 2562 02:50 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
 • UACJ-1 มี.ค.62.pdf   213กิโลไบต์ - 24 เม.ย. 2562 02:50 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า บรรจุภัณฑ์