ข้อมูลล่าสุด

ภาวะเศรษฐกิจ

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ภาวะเศรษฐกิจ

กฎหมาย

  • 25630911_Digital Tax Compensation ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์.pdf   1611กิโลไบต์ - 10 ก.ย. 2563 20:36 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
    ‎📣 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation: DTC) กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Tax Compensation (DTC) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 📌 ปัจจุบันทางกรมศุลกากรได้โอนย้ายข้อมูลบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ เริ่มเปิดระบบให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป‎
  • 25630827_สศค.ชี้แจงประเด็นกรณีข้อวิจารณ์ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.mp4   4549กิโลไบต์ - 27 ส.ค. 2563 19:49 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
    ‎ชี้แจงประเด็น : กรณีข้อวิจารณ์ปัญหาการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย นายธนกฤต ฉัตราภรณ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง‎
  • 25630827_เมื่อได้รับแจ้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินฯ.jpg   147กิโลไบต์ - 27 ส.ค. 2563 19:49 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมาย

กฎหมายแรงงาน

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมายแรงงาน

บรรจุภัณฑ์

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า บรรจุภัณฑ์