คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เรียกย่อว่า กกร. ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 โดยมติร่วมระหว่างสถาบันทั้ง 3 ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ร่วมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของ ภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้นๆโดยตรง เพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกำหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

  • เพื่อให้เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันทางเศรษฐกิจภาคเอกชน กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
  • เป็นศูนย์รวมการพิจารณาปัญหาทางธุรกิจทุกสาขา
  • เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเสนอข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาล
  • เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประชุมเจรจาปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และการร่วมมือกันทางการค้าและเศรษฐกิจกับองค์การต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • ประสานงานระหว่างสถาบันภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ และแนวนโยบายของรัฐบาล
  • พิจารณาข้อยุติปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชโดยคำนึงผล ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ต่อภาครัฐบาล
  • แต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆตามความ เหมาะสมและความจำเป็น
  • พิจารณาปัญหาและจุดยืนของภาคเอกชนไทย เพื่อการเข้าร่วมประชุมเจรจาปัญหาการค้าและเศรษฐกิจกับองค์การต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจ เอกชนไทย
  • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.ค. 2560 21:08 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1009 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ค. 2560 19:18 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:50 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 ม.ค. 2560 23:47 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.พ. 2560 23:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 03:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 01:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 พ.ค. 2560 00:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2560 20:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2560 01:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ส.ค. 2560 01:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.ย. 2560 02:29 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ต.ค. 2560 01:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2560 00:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  342 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ธ.ค. 2560 20:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  402 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มี.ค. 2560 20:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ธ.ค. 2559 23:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ม.ค. 2560 22:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  239 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2560 23:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มี.ค. 2560 20:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  209 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 เม.ย. 2560 19:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  323 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ค. 2560 19:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.ค. 2560 22:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  334 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ส.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ส.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  570 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2560 19:11 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ต.ค. 2560 20:06 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  522 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2560 22:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1677 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:53 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5597 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:49 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1971 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ม.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2334 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.พ. 2560 23:25 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2024 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 03:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1418 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 01:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1385 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 พ.ค. 2560 00:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2560 19:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2054 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2560 01:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  860 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ส.ค. 2560 01:00 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.ย. 2560 02:30 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ต.ค. 2560 01:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1001 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2560 00:38 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ธ.ค. 2560 20:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.