คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เรียกย่อว่า กกร. ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 โดยมติร่วมระหว่างสถาบันทั้ง 3 ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ร่วมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของ ภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้นๆโดยตรง เพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกำหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

  • เพื่อให้เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันทางเศรษฐกิจภาคเอกชน กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
  • เป็นศูนย์รวมการพิจารณาปัญหาทางธุรกิจทุกสาขา
  • เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเสนอข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาล
  • เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประชุมเจรจาปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และการร่วมมือกันทางการค้าและเศรษฐกิจกับองค์การต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • ประสานงานระหว่างสถาบันภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ และแนวนโยบายของรัฐบาล
  • พิจารณาข้อยุติปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชโดยคำนึงผล ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ต่อภาครัฐบาล
  • แต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆตามความ เหมาะสมและความจำเป็น
  • พิจารณาปัญหาและจุดยืนของภาคเอกชนไทย เพื่อการเข้าร่วมประชุมเจรจาปัญหาการค้าและเศรษฐกิจกับองค์การต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจ เอกชนไทย
  • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3628 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.พ. 2565 00:57 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1875 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  485 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  316 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  338 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  248 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2563 18:11 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2563 18:12 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2563 18:13 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6319 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2563 18:13 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:50 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 ม.ค. 2560 23:47 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.พ. 2560 23:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 03:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 01:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 พ.ค. 2560 00:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2560 20:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2560 01:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ส.ค. 2560 01:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.ย. 2560 02:29 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ต.ค. 2560 01:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2560 00:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  342 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ธ.ค. 2560 20:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  323 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.พ. 2565 01:14 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  319 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2561 20:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.พ. 2561 22:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  338 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2561 18:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  543 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 เม.ย. 2561 23:53 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2561 01:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2561 19:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2561 02:20 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ส.ค. 2561 01:37 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  307 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ย. 2561 01:42 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  378 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ต.ค. 2561 02:18 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ย. 2561 22:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  308 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ธ.ค. 2561 00:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2562 00:49 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.พ. 2562 22:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 มี.ค. 2562 01:09 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 เม.ย. 2562 19:14 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2562 23:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2562 02:09 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 00:43 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ส.ค. 2562 07:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.ย. 2562 19:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ต.ค. 2562 00:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  104 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2562 00:56 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ธ.ค. 2562 23:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  129 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 เม.ย. 2563 02:17 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2563 17:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 มิ.ย. 2563 19:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  112 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2563 00:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2563 21:03 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ย. 2563 01:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  154 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 พ.ย. 2563 20:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  152 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 พ.ย. 2563 20:47 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  199 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ธ.ค. 2563 20:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ม.ค. 2564 23:04 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  402 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มี.ค. 2560 20:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1009 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2563 00:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ธ.ค. 2559 23:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ม.ค. 2560 22:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  239 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2560 23:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มี.ค. 2560 20:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  209 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 เม.ย. 2560 19:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  323 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ค. 2560 19:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.ค. 2560 22:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  334 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ส.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ส.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  570 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2560 19:11 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ต.ค. 2560 20:06 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  522 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ย. 2560 22:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  602 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ธ.ค. 2560 19:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  525 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2561 18:38 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.พ. 2561 23:03 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  508 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 มี.ค. 2561 02:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  657 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 เม.ย. 2561 19:40 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  576 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ค. 2561 21:25 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  573 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2561 20:29 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  592 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ค. 2561 18:42 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  633 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 ส.ค. 2561 21:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  556 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ก.ย. 2561 20:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  569 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ย. 2561 22:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  546 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ธ.ค. 2561 00:18 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  671 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ธ.ค. 2561 19:43 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  592 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.พ. 2562 17:44 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  307 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 ก.พ. 2562 00:13 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  215 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 มี.ค. 2562 19:13 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 เม.ย. 2562 01:06 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 พ.ค. 2562 19:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  405 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2562 19:24 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2562 19:20 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ส.ค. 2562 19:20 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.ย. 2562 21:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  184 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ต.ค. 2562 02:12 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  202 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 พ.ย. 2562 19:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:03 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  297 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:03 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 เม.ย. 2563 21:56 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 เม.ย. 2563 19:33 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 พ.ค. 2563 21:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2563 00:22 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  161 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ก.ค. 2563 18:54 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ย. 2563 01:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.ย. 2563 02:29 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2561 20:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1513 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.พ. 2561 22:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  912 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2561 18:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1311 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 เม.ย. 2561 23:53 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1324 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2561 01:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2561 19:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1090 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2561 02:20 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ส.ค. 2561 01:37 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ย. 2561 01:42 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  988 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ต.ค. 2561 02:18 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1608 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ย. 2561 22:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ธ.ค. 2561 00:38 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1677 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:53 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5597 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 19:49 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1971 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ม.ค. 2560 23:48 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2334 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.พ. 2560 23:25 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2024 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 03:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1418 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 01:39 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1385 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 พ.ค. 2560 00:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2560 19:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2054 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2560 01:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  860 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ส.ค. 2560 01:00 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.ย. 2560 02:30 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ต.ค. 2560 01:02 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1001 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2560 00:38 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ธ.ค. 2560 20:34 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1919 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2562 00:49 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1305 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.พ. 2562 22:36 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1394 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 มี.ค. 2562 01:09 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 เม.ย. 2562 19:13 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1741 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2562 23:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1317 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2562 02:09 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 00:44 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1001 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ส.ค. 2562 07:15 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1044 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.ย. 2562 19:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ต.ค. 2562 00:27 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2562 00:56 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1219 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ธ.ค. 2562 23:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1277 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2293 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1397 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มี.ค. 2563 18:01 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1762 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 เม.ย. 2563 22:00 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1641 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2563 17:58 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1408 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 มิ.ย. 2563 19:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1918 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2563 00:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2563 21:03 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3679 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ย. 2563 01:33 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5894 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 9 พ.ย. 2563 20:46 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 พ.ย. 2563 20:47 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4631 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ธ.ค. 2563 20:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3989 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ม.ค. 2564 23:06 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท.