บทบาทของสถาบันฯ
  • เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่ควบคุมดูแลการใช้งาน
  • ส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากลระบบ GS1 และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่
  • ส่งเสริมการใช้ระบบ GDSN ทั้งในส่วนมาตรฐาน, ข้อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมการใช้ระบบ GS1 eCom เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ GS1 XML, GS1 EANCOM และ EDI ระหว่างคู่ค้าทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย
  • เป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาตรฐาน GS1 System ไปประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในวงกว้าง
GS1 Global Forum 2021

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  260 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7588 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  190 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:56 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  651 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:24 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2839 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  990 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  446 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1876 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4381 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  830 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7015 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1377 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2064 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2216 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2781 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4889 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1477 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2781 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8495 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1236 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6572 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1975 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1674 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1379 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1865 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  800 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14481 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5086 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5987 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2561 19:56 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
Ċ
ดู
  15 มี.ค. 2564 19:17 Admin Ftikm
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10252 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3634 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7628 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  872 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  667 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  485 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  662 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6332 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9839 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  924 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1530 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2562 19:59 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  986 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1612 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1278 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2274 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4799 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4521 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9470 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13855 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3911 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  21592 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 พ.ค. 2560 22:17 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3349 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3711 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  180 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1059 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2759 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6574 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5589 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2188 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5522 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3425 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6346 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3184 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2447 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  252 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 พ.ค. 2560 02:40 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5052 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1070 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2658 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:16 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4250 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ส.ค. 2561 01:59 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4250 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ส.ค. 2561 01:55 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  311 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 22:19 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1591 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2651 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1834 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  883 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4564 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6016 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  531 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1068 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11882 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1025 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  485 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  598 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3070 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  798 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2827 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  537 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1587 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  703 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2331 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  933 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1411 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2087 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  794 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1148 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2366 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2387 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3712 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  788 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  754 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  702 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11951 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  628 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3339 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2560 02:39 ไม่ทราบผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5685 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  912 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4771 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  672 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8781 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1522 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  963 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2483 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3729 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:22 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11535 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:22 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2066 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2560 21:45 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7442 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  824 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1741 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13575 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3862 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3838 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1542 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:20 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:22 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1035 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2560 22:22 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1841 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 3 พ.ค. 2560 22:24 ไม่ทราบผู้ใช้