SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3571 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2944 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2239 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1927 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6022 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.พ. 2560 19:47 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3496 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2402 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ม.ค. 2560 20:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2819 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ą

ดู ดาวน์โหลด
  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  129 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5071 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  21452 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 20:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
Trafficking in Persons Report 2008  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
Trafficking in Persons Report 2010  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
Trafficking in Persons Report 2011  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
Trafficking in Persons Report 2013  18 เม.ย. 2560 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 20:44 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  169 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 20:44 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  307 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:47 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  914 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ย. 2559 23:38 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  883 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ย. 2559 23:39 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  815 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ธ.ค. 2559 23:46 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  868 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2560 00:59 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  827 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.พ. 2560 17:52 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  813 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 19:54 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  10 เม.ย. 2560 23:28 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ย. 2559 23:45 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ย. 2559 23:51 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ย. 2559 23:45 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  572 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.พ. 2560 19:58 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  587 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 19:50 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  544 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:28 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ธ.ค. 2559 00:09 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  320 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2560 19:04 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  829 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 19:36 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  164 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 00:32 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 00:32 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ą

ดู ดาวน์โหลด
  130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ธ.ค. 2559 19:24 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4867 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:40 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:43 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย www.thaitgri.org  7 ก.พ. 2560 23:55 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2373 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 21:29 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1784 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 21:28 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2560 21:55 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
จำนวนสถานประกอบการรายเดือน ปี 2550-2559 จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) ปี 2550-2559 จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) ปี 2550-2559  7 ธ.ค. 2559 01:21 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  576 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ธ.ค. 2559 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ć
ดู ดาวน์โหลด
  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ธ.ค. 2559 19:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ธ.ค. 2559 00:16 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  233 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:55 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ธ.ค. 2559 01:07 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 01:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  214 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.พ. 2560 19:57 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  219 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.พ. 2560 00:39 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  213 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 19:49 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2560 21:49 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1901 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 พ.ย. 2559 19:14 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2516 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 พ.ย. 2559 19:14 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ธ.ค. 2559 01:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  225 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ธ.ค. 2559 01:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2560 01:00 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 19:42 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 21:29 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  525 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2560 23:24 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.