สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federation of Thai Industries
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2345-1112  E-mail : admin@ftikm.com