SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:22 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:22 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:22 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:34 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:34 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:34 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:27 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:27 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:37 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:59 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:59 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:59 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ค. 2563 19:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ค. 2563 19:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ค. 2563 19:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  13 เม.ย. 2563 01:44 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:43 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:43 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:49 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:45 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
าาหก่ดาสหกด่วสา่ดสวก  25 เม.ย. 2562 23:41 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย และการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2562 โดย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)  1597 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.พ. 2562 22:57 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานคลัสเตอร์การพิมพ์ฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:23 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ โดย คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:24 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดย คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:24 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดย คุณเชิญพร เต็งอำนวย ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:24 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคลัสเตอร์พลังงานฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:25 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย คุณถาวร กนกลีวงศ์ ประธานคลัสเตอร์แฟชั่นฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:25 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา โดย คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานคลัสเตอร์ยางฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:25 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์ยานยนต์ โดย คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:26 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง โดย คุณสมยศ ตั้งมีลาภ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:26 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ โดย คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ ประธานคลัสเตอร์วิศวกรรมฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:26 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
ċ

ดู
คลัสเตอร์อาหาร โดย น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานคลัสเตอร์อาหาร ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   8 มี.ค. 2560 20:27 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  12 พ.ค. 2563 19:40 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:04 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:04 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ม.ค. 2562 19:04 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2531 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ม.ค. 2562 19:04 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.ย. 2560 03:34 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง แสดงรายละเอียดขัอเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำหนดจากสหพันธ์สาธาณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2560   1056 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 พ.ค. 2560 01:36 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของ Hyundai Steel Company ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2560  1394 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 พ.ค. 2560 01:25 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดขัอเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำหนดจากสหพันธ์สาธาณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2560   2398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 พ.ค. 2560 01:45 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Chinese Mainland Steel Plants 2017  464 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2561 17:56 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
World Steel in Figures 2017  1511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2561 17:56 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กโลกของปี 2560 (World Steel in Figures 2017)  1502 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2561 17:53 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย  1292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ย. 2560 22:03 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีกรณีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็ก  645 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ย. 2560 22:06 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2560  3615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ธ.ค. 2560 19:57 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจือ ชนิดที่ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม (ลวดขอบยาง) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2560  1275 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ธ.ค. 2560 20:02 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1337 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 เม.ย. 2561 20:35 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการหารือระหว่าง Mr.Anil Sirimanna เลขานุการเอก จากสถานฑูตศรีลังกาประจำประเทศไทย กับกลุ่มฯไฟฟ้าฯ เรื่องการลงทุนในศรีลังกา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น.   13254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2560 00:16 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)   1238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ธ.ค. 2560 20:08 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2561 22:19 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation “พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth ในพื้นที่ EEC” โดย กนอ. ในการประชุมหารือ “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม" ร่วมกับ คุณสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะทำงานฯ ของ กนอ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมฯสิริกิติ์   3106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2560 01:40 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:09 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3081 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:10 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1597 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:07 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  46433 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:18 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  21320 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 เม.ย. 2563 02:14 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation เรื่อง “Mega Trend ของโลก จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไทยอย่างไร?” โดย ดร.ธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเซียน บริษัท Cisco Systems Inc.) บรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop "R U Ready? เตรียมพร้อมเพื่อแข่งขันในยุค Industry 4.0" วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  3081 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มี.ค. 2560 19:25 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  21320 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2561 19:43 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  46433 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2561 19:29 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปการนำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 คลัสเตอร์ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   4132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มี.ค. 2560 03:01 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปประชุมย่อมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2563 18:57 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การบูรณาการความร่วมมือพหุภาคี เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2563 18:56 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานคลัสเตอร์การพิมพ์ฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  2259 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:00 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ โดย คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  1164 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:02 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดย คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  2324 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:04 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดย คุณเชิญพร เต็งอำนวย ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  1256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:05 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคลัสเตอร์พลังงานฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  2652 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:09 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย คุณถาวร กนกลีวงศ์ ประธานคลัสเตอร์แฟชั่นฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  1380 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:10 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา โดย คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานคลัสเตอร์ยางฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  1907 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:11 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์ยานยนต์ โดย คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  5280 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:12 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง โดย คุณสมยศ ตั้งมีลาภ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  667 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:13 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ โดย คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ ประธานคลัสเตอร์วิศวกรรมฯ ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  3039 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:16 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Presentation ของ คลัสเตอร์อาหาร โดย น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานคลัสเตอร์อาหาร ในงานสัมมนา “Cluster Day : นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ 11 คลัสเตอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  2335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 มี.ค. 2560 20:17 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท.